mask

Badanie geotechniczne gruntu

Podstawa prawna

Badania geotechniczne, które przeprowadzamy służą określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu - przedstawia się je w formie

 • opinii geotechnicznej
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • projektu geotechnicznego


Opracowania te z jednej strony muszą spełnić wymogi prawne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, a jednocześnie zawierać mają rzetelne informacje służące konstruktorowi do prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektu. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem do uzyskania pozwolenia na budowę określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu jest obowiązkowe.

Zobacz rozporządzenie

 

Badanie

 

Jakie badania należy wykonać?

Rodzaj opracowania geotechnicznego uzależniony jest od:

 • kategorii geotechnicznej obiektu wyróżniamy 3 kategorie geotechniczne definiowane przez wielkość, głębokość posadowienia, przenzaczenie obiektu, jego wartość zabytkową i możliwy wpływ na środowisko
 • warunków gruntowych panujących w miejscu inwestycji
  wyróżniamy warunki: proste, złożone i skomplikowane
  Szczegółowe definicje wyżej wymienionych pojęć można odnaleźć w w/w rozporządzeniu.

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna to podstawowy rodzaj opracowania - stwierdza przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Wykonuje się ją bez względu na rodzaj obiektu budowlanego. W przypadku stwierdzenia prostych warunków gruntowych dla budynków jedno- lub dwukondygnacyjnych opinia geotechniczna jest wystarczającym opracowaniem geotechnicznym.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Opracowuje się ją dla obiektów zaliczonych do II i III kategorii geotechnicznej. Dokumentacja badań podłoża gruntowego obejmuje większy zakres informacji uzyskanych na podstawie różnego rodzaju badań polowych i laboratoryjnych. Opracowanie to dostarcza kompleksowych informacji na temat parametrów gruntu - stanowi podstawę do prawidłowego zaprojektowania posadowienia.

Projekt geotechniczny

Opracowuje się go dla II i III kategorii geotechnicznej. W praktyce projekt geotechniczny opiera się na informacjach zawartych dwóch wyżej wymienionych opracowaniach. Projekt geotechniczny przygotowywany jest przy udziale geologa i projektanta posadowienia.

Czy to wystarczy?

Zdarza się, że wykonanie badań geotechnicznych nie jest wystarczające do uzyskania pozwolenia na budowę - wówczas wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską. Sytuacje, w których niezbędne jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej omówiono w zakładce geologia inżynierska.
Po krótce omówiony został aspekt prawny dotyczący potrzeby wykonania badań jednak głównym celem określenia geotechnicznych warunków posadowienia nie jest spełnienie wymogów formalnych, lecz przedstawienie projektantowi obiektu parametrów środowiska gruntowo-wodnego, które pozwolą zoptymalizować sposób posadowienia. Obiekt posadowiony musi być w sposób bezpieczny, przy zachowaniu możliwie jak najniższej ceny.

W tym miejscu zwracamy szczególną uwagę na korzyści jakie przynosi rzetelne rozpoznanie geotechniczne tj:

 • obniżenie kosztów posadowienia - w przypadku stwierdzenia lepszych od pierwortnie spodziewanych warunków geotechnicznych
 • uniknięcie zagrożeń związanych z występowaniem złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych

Poniżej przedstawiamy w skrócie jakiego typu problemy mogą pojawić się w wyniku nieprawdłowego z punktu widzenia geotechniki zaprojektowania obiektu:

 • znaczne lub nierównomierne osiadania budynku
 • problemy wywołane wodą gruntową
 • uruchomienie procesów osuwiskowych

Problemy te mogą przynosić różnego rodzaju skutki na przykład:

 • zarysowania i spękania ścian
 • namakanie fundamentów i ścian
 • pojawienie się trwale lub okresowo wód gruntowych w piwnicach
 • uszkodzenia podłóg i posadzek
 • w skrajnych przypadkach zniszczenie budynku lub jego części

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.