• Geologia inżynierska
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Obsługa geologiczna i geotechniczna
  Geotechnika
 • Geologia inżynierska
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Obsługa geologiczna i geotechniczna
  Geotechnika
 • opinie geotechniczne
  dokumentacje badań podłoża gruntowego
  projekty geotechniczne
  określenie geotechnicznych warunków posadowienia
 • obsługa i nadzór nad wierceniami
  kierowanie robotami geologicznymi
  laboratoryjne badania gruntów
  konsultacje geotechniczne

Oczyszczalnie ścieków

Czy wszędzie można wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków?

W ostatnich latach coraz popularniejszą alternatywą dla zbiorników szczelnych (szamb) stają się przydomowe oczyszczalnie ścieków. W instalacjach tego typu po wstępnym oczyszczeniu woda zostaje odprowadzona do gruntu za pomocą studni chłonnej lub drenażu rozsączającego. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest obniżenie kosztów związanych z wywozem nieczystości. Możliwość odprowadzania do gruntu wody z instalacji oczyszczającej obostrzona jest przepisami prawa oraz warunkami geologicznymi panującymi w miejscu projektowanej instalacji.

Istnieją czynniki prawne wykluczające lub ograniczające możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - należą do nich między innymi:

 • istnienie kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanej oczyszczalni
 • rodzaj i gęstość zabudowy, w tym istnienie w sąsiedztwie projektowanej oczyszczalni obiektów takich jak studnie, ciągi komunikacyjne itp.
 • głębokość występowania pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego

Oprócz wymienionych obostrzeń prawnych istnieją ograniczenia związane z budową geologiczną terenu inwestycji. Podczas badań służących określeniu przydatności działki do celów rozsączania ścieków określa się przede wszystkim kategorię wodochłonności gruntu. Na jej podstawie można oszacować ile wody "przyjmie" grunt w określonym czasie. W przypadku gruntów o niskiej wodochłonności (iły, gliny zwięzłe, skały lite) instalacja rozsączająca nie spełni swojej funkcji - konieczne wówczas będzie zastosowanie rozwiązania technicznego umożliwiającego odbieranie nadmiaru ścieków z instalacji przez wóz asenizacyjny. Niekiedy stosuje się również częściową wymianę gruntu spoistego na żwirowy lub kamienisty - zwiększa się w ten sposób powierzchnię przez którą ścieki mogą przefiltrować do gruntu rodzimego. Jednak i to rozwiązanie nie daje gwarancji bezproblemowego działania instalcji.

Drugim niezwykle istotym czynnikiem ograniczającym możliwość zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków jest znaczne nachylenie zbocza połączone z występowaniem w jego obrębie gruntów spoistych. Grunty te pod wpływem wody uplastyczniają się w związku z czym drastycznie spadają ich parametry wytrzymałościowe - możliwe jest uruchomienie w ten sposób procesów osuwiskowych zagrażających przyległym budynkom. W związku z powyższym nie każda działka nadaje się do wykonania instalcji rozsączającej. Zalecamy wcześniejszą konsultację przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.