• Geologia inżynierska
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Obsługa geologiczna i geotechniczna
  Geotechnika
 • Geologia inżynierska
  Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Obsługa geologiczna i geotechniczna
  Geotechnika
 • opinie geotechniczne
  dokumentacje badań podłoża gruntowego
  projekty geotechniczne
  określenie geotechnicznych warunków posadowienia
 • obsługa i nadzór nad wierceniami
  kierowanie robotami geologicznymi
  laboratoryjne badania gruntów
  konsultacje geotechniczne

Geologia inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i projekt robót geologicznych

W ramach działalności w zakresie geologii inżynierskiej wykonuje się szereg niezbędnych badań terenowych i laboratoryjnych umożliwiających szczegółowe określenie warunków geologiczno-inżynierskich w miejscu projektowanej inwestycji. Przed przystąpieniem do wykonywania badań terenowych tworzy się projekt robót geologicznych - dokument zawierający szczegółowy opis i harmonogram koniecznych do przeprowadzenia prac. Po jego zatwierdzeniu w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta i zgłoszeniu wejścia w teren można przystąpić do wykonania robót geologicznych, których wynikiem jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. Ze względu na fakt, iż zarówno projekt jak i dokumentacja geologiczno-inżynierska podlegają zatwierdzniu przez organy administracji publicznej, dostarczenie pełnego opracowania potrwać może nawet kilka miesięcy. Podstawę prawną stanowi w tym wypadku Prawo geologiczne i górnicze oraz odpowiednie rozporządzenia.

Kiedy należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską?

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w przypadku niewielkich budynków mieszkalnych z reguły nie jest jest konieczne. Podobnie jak w przypadku opracowań geotechnicznych o konieczności jej wykonania decyduje rodzaj obiektu (jego kategoria geotechniczna) oraz warunki gruntowe. Dokumentację geologiczno-inżynierską należy wykonać zawsze w przypadku stwierdzenia skomplikowanych warunków gruntowych, dla obiektów zakwalifikowanych do III kategorii geotechnicznej oraz dla obiektów II kategorii w warunkach złożonych. Dokładne definicje tych pojęć znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. UWAGA! Niekiedy zdarza się, że obwiązek dostarczenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zapisano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - bez względu na kategorię i rzeczywiste warunki gruntowe panujące w rejonie działki. Dzieje się tak najczęściej na terenach, w rejonie których doszło wprzeszłości do wystąpienia osuwisk.

Czym się różni dokumentacja geologiczno-inżynierska od dokumentacji badań podłoża gruntowego?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest najbardziej szczegółowym opracowaniem służącym ustaleniu warunków posadowienia. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ściśle określa zakres opracowania. W związku z bałaganem prawnym określającym zakres poszczególnych opracowań oraz różnych interpretacji urzędniczych, informacje zwarte w opracowaniach geotechnicznych zdublowane zostają częściowo w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Niestety wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie zwalnia z obowiązku wykonania opracowań geotechnicznych.

Jeśli wciąż nie są Państwo pewni jakiego rodzaju badania geologiczne lub geotechniczne należy wykonać chętnie udzielimy niezbędnych informacji:

Krzysztof Iljuczonek
728 149 783

(Nowy Sącz, Krynica, Limanowa, Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok, Ustrzyki Dolne, Brzozów, Strzyżów, Przemyśl, Kraków, Tarnów, Mielec, Rzeszów, Dębica, Ropczyce, Sędziszów Młp. Olkusz, Miechów, Chrzanów, Bochnia, Brzesko, Myślenice, Rabka, Nowy Targ, Zakopane)